[Linux]Shell按规律(文件大小,类型)找出文件,并批量处理(如删除)

2021-02-08 14点热度 0人点赞 0条评论

使用shell脚本,按规律找出某一类型的文件,并做批量删除,例如找出文件小于10KB的文件,或者特定文件名、后缀名的文件,并删除,详见如下示例:

#删除当前文件夹下小于10K的文件
find ./ -size -10k | xargs -n 1 rm -f

#递归删除某种类型的文件
#比如iredmail清空文件夹(找出文件名含有example.com的文件)
find . -name "*.example.com,S=*" | xargs rm -rf

#递归删除pdf文件
find  .  -name  '*.pdf'  -type  f  -print  -exec  rm  -rf  {} \;

 

Terry

记录开发运维过程中遇到的坑以及解决方案,干货分享

文章评论

*

code